×

Usługi

Postępowanie egzegucyjne i zabezpieczające

Usługi w sprawach egzekucyjnych lub zabezpieczających (zarówno po stronie wierzyciela jak i dłużnika), mające zapewni

należytą ochronę praw uczestników tego postępowania w szczególności związane z: 

  • reprezentowaniem wierzyciela / dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym przed Komornikiem i Sądem, w szczególności przygotowywanie wszelkich wniosków (o wszczęcie egzekucji, o poszukiwanie majątku) i pism, 

  • reprezentowaniem dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez administracyjne organy egzekucyjne,

  • uzyskiwanie oraz przenoszenie klauzuli wykonalności niezbędnych w celu wszczęcie postępowania egzekucyjnego,

  • nadzór nad wykonywaniem przez Komornika wnioskowanych czynności,  

  • ustanawianiem przymusowego zarządu nieruchomościami dłużników,

  • przygotowywaniem wniosków do Sądu o wyjawienie majątku dłużnika,

  • przygotowywaniem skarg na czynności Komornika,

  • przygotowywaniem pozwów i reprezentowaniem w sprawach o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (przeciwegzekucyjne), w przypadkach kwestionowania przez dłużnika zasadności prowadzonej egzekucji, 

  • przygotowywaniem pozwów i reprezentowaniem w sprawach o zwolnienie spod egzekucji,

  • zabezpieczanie roszczeń wierzycieli w toku postępowania sądowego lub przed jego wszczęciem, w tym poprzez zakaz zbywania lub obciążania składników majątku, ustanowienie hipoteki.

Postępowanie egzegucyjne i zabezpieczające