KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator” lub „ADO”) jest: KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH LESZEK PIĘTKA I WSPÓLNICY sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304266, REGON: 240914659, NIP: 6262911289. Można się z nami kontaktować pisząc na adres siedziby Administratora: 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 31 lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@lpiw.pl, telefonicznie: +4832 7874605

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej lub umowy o świadczenie usług lub dostawy na rzecz Kancelarii – podstawa art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa polskiego lub Unii – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obrona przez roszczeniami, zapobieganie oszustwom, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etyki zawodowej, w celu archiwalnym, świadczenie usług na rzecz klienta w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: współpracującym z Administratorem adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz innym podmiotom świadczącym usługi prawne i samodzielnie decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych, dostawcom usług, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, takim jak dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych, niszczenia dokumentów, księgowych, Instytucjom Państwowym, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

4. Informujemy, iż co do zasady nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego poza EOG lub organizacji międzynarodowej. Administrator może jednak zlecić wykonanie określonych usług usługodawcom mającym siedzibę poza EOG. W takim przypadku dane przekazywane do państw trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pani/Pan zażądać dalszych informacji.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem pomocy prawnej będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zebrane. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przechowywane: do czasu zakończenia wykonywania umowy, lub do czasu przedawnienia roszczeń lub - w przypadku przetwarzania danych celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa (w tym ustawy z dnia 06.07.1982 roku o radcach prawnych), do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Celem skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

7. O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać Administratorowi.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 2 tiret drugie obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w celach określonych w punkcie 2 tiret pierwsze i trzecie obowiązek podania danych jest wymogiem umownym. Podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa wyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizowania umowy z Administratorem.

10. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).