×

Usługi

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

Usługi obejmujące zagadnienia znajdujące swoje podstawy w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o własności przemysłowej związane w szczególności z:

  • przenoszeniem i ochroną praw autorskich do utworów

  • udzielaniem licencji i ich zakresem,

  • prawami autorskimi zależnymi,

  • przygotowywaniem umów i porozumień regulujących szczegóły związane z prawami autorskimi i licencjami, odpłatność za ich udzielnie i warunki rozwiązania umów.

  • doradztwem w procesie uzyskiwania ochrony patentowej, zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. W zakresie wymaganym prawem współdzielmy z rzecznikami patentowymi.    

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej