×

Usługi

Prawo spółek handlowych

Usługi związane z obsługą podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego obejmujące w szczególności:

  • bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem danego przedsiębiorcy, w tym obsługę posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń, przygotowywanie projektów uchwał oraz protokołów, oraz inne kwestie korporacyjne związane m.in. z kadencjami organów spółek, powoływaniem i odwoływaniem ich członków,

  • kompleksową obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych, w tym rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS,

  • sporządzanie i analizę umów, statutów, aktów założycielskich i regulaminów,

  • doradztwo  w zakresie odpowiedzialności wspólników i członków organów spółek za zobowiązania zaciągane w trakcie prowadzonej działalności,

  • pomoc w rejestracji i dokonywaniu zmian w spółkach w trybie S24.

Prawo spółek handlowych