×

Usługi

Prawo cywilne

W zakresie prawa zobowiązań (w tym stosunków umownych):

 • przygotowanie, weryfikacja, zmiany wszelkiego rodzaju umów (w tym przedwstępnych, warunkowych, datio in solutum, powierniczych), listów intencyjnych i innych porozumień,

 • pomoc i reprezentacja w trakcie negocjacji, nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów oraz porozumień,

 • doradztwo oraz przygotowanie dokumentów dotyczących zabezpieczania realizacji i zobowiązań z umów oraz porozumień (zastawy, poręczenia, hipoteki, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie),

 • doradztwo w zakresie wykładni prawnej wątpliwości związanych z zapisami umownymi oraz bieżących problemów wynikających z realizacji stosunków cywilnoprawnych, w tym z tytułu odpowiedzialności kontraktowej (kar umownych, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji i innych) oraz deliktowej (zawinionego wyrządzenia szkody);

 • doradztwo w zakresie wierzytelności, obejmujące w szczególności sprawy związane z cesjami, potrąceniami wierzytelności, zwolnieniem z długu, zmianami podmiotowymi po stronie wierzyciela lub dłużnika, a także w sprawach uznania czynności dłużnika za bezskuteczną wobec wierzyciela (w przypadku wyzbycia się przez niego majątku). 

W zakresie prawa spadkowego:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie wszystkich spraw spadkowych,

 • przygotowywanie wniosków i pism (w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zachowek),

 • pomoc w sprawach dotyczących realizacji zapisów i poleceń spadkowych oraz wykonania testamentów.

W zakresie prawa rzeczowego:

 • doradztwo w kwestiach związanych z nabywaniem (sprzedaż, zasiedzenie, zniesienie współwłasności), podziałem nieruchomości,

 • sprawy związane z ustanawianiem służebności gruntowych (np. przejazdu), osobistych lub przesyłu (na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, wodociągowych oraz gazowych),

 • pomoc w sprawach związanych z ochroną własności i posiadania nieruchomości oraz ruchomości: kwestie wydania, zaprzestania szkodliwych oddziaływań (w postaci np. hałasu, zapachów), zaprzestania naruszania własności,

 • doradztwo w sprawach związanych z zarządem i użytkowaniem nieruchomością wspólną,

 • pomoc w przygotowywaniu wniosków, pism i porozumień w wyżej wymienionych sprawach,

 • pomoc w sprawach związanych z obciążaniem lub zniesieniem obciążenia nieruchomości hipotekami i innymi wpisami,

 • pomoc w analizie zapisów ksiąg wieczystych.

Prawo cywilne